Bevidsthedsrevolution!

– af Søren Lauritzen

Bevidsthedsrevolution. En stor og permanent omvæltning og forandring i bevidsthed. Søren Lauritzen. Et Bevidst Liv.

Menneskets verden er i rivende udvikling. Der er positive og negative trends.

På den ene side bliver vi stadig mere bevidste (f.eks. om bæredygtighed, miljøbeskyttelse, sundhed, børneopdragelse, hele det transpersonlige område, kvantefysisk og bevidsthedsmæssigt paradigmeskifte osv.).

På den anden side har vi menneskeskabte klimaforandringer, krige, ukontrolleret befolkningseksplosion, grådighed og fattigdom samt ødelæggelse af miljøet.

Hver især har vi også masser af udfordringer og problemer. Vi er udfordret på tanker, følelser, krop og sundhed, vores dagligliv, vores arbejdsliv, vores kærlighedsliv, vores sexliv, vores åndsliv/sjæleliv (spiritualitet og religion) og adskillige andre områder. Ikke mindst oplever mange af os meningsløshed og må i behandling for depression og angst.

(Depression og angst er faktisk eksploderende problemer på verdensplan; så meget at Verdenssundhedsorganisationen WHO har dem som særlige fokusområder og (i en rapport fra 2017) kaldte dem de mest udbredte og hurtigst voksende handicaps i verden).

Men hvorfor har vi alle de problemer og udfordringer? Og hvordan løser vi dem?

Eksperter på de forskellige områder har hver deres svar. Og forskellige eksperter på samme område er ikke nødvendigvis enige. Det kan virke meget uoverskueligt og forvirrende.

Men tænk, hvis der var et enkelt, simpelt, overordnet svar på alle de ovennævnte udfordringer og problemer. Bare et eneste.

Det er der.

Den underliggende årsag til, at vi har alle de problemer, kan beskrives med et enkelt ord:

Ubevidsthed.

Eller med to ord:

Manglende bevidsthed.

Eller med fem ord:

Vi er ikke bevidste nok.

Det er bare det. Den ene ting gør, at vi ikke fungerer hensigtsmæssigt, har det skidt – og opfører os dysfunktionelt.

Kort sagt:

Vi har brug for en bevidsthedsrevolution

Hvad er en bevidsthedsrevolution?

Revolution betyder omvæltning, og det er da også hvad der er tale om: en stor og permanent omvæltning og forandring i bevidsthed.

Når vi laver revolution i vores bevidsthed, er der række ting der bliver vendt op og ned på – dette gælder særligt ting, som vi går og tror på. Ting, som vi typisk fra barnsben er blevet ledt til at tro på er rigtige, virkelige, sande. Disse ting har vi i øjeblikket “vendt på hovedet”: Vi tror på diverse misforståelser, som gør, at vores virkelighed bliver fordrejet. Konsekvensen af at tro på misforståelser er en ubehagelig oplevelse – af os selv og af livet.

Eksempler på misforståelser og overbevisninger, vi har fået galt i halsen

Bare for at tage nogle få eksempler på grundlæggende misforståelser, så tror mange af os i øjeblikket:

a) at det fysiske er grundlaget for alt, og at bevidsthed er et biprodukt af det fysiske
b) at alting (inklusive os selv) er adskilt fra alting
c) at man kan forstå en helhed ved at pille den fra hinanden og beskrive alle delene
d) at alting – fra vores egen krop til universet som helhed – grundlæggende er mekanisk
e) at mennesket er grundlæggende defekt, eller “syndigt” eller ondt – at der er noget galt med os

Alle disse ting, som mange af os tror på, er vendt på hovedet i forhold til, hvordan tingene rent faktisk forholder sig.

Hvis du (bare som en lille leg) tager hver af de ovenstående sætninger fra a) til e) og siger …

“Nej, faktisk forholder det sig præcis omvendt.”

… så har du en meget bedre ide om virkeligheden.

Det er naturligvis en påstand, men den er ret let for enhver at tjekke til egen tilfredshed:

Det første, der skal ske, er, at man udvider sin bevidsthed. Det kan man gøre via mange forskellige teknikker og metoder. Når man så ser alting i lyset af ‘højere’ bevidsthed, kan man fokusere på hvert af emnerne og få indsigt i det. Gør man det, behøver man ikke længere teori eller tro, fordi man helt personligt vil VIDE, hvordan tingene hænger sammen.

Når du revolutionerer din bevidsthed, gør du den større

Så, hvad er en bevidsthedsrevolution?

Det kan siges kort:

En bevidsthedsrevolution er simpelt hen den ting at gøre sig betydeligt mere bevidst – det er en kraftig og permanent udvidelse af vores bevidsthed.

Man kunne også kalde en bevidsthedsrevolution for:

– et løft i bevidsthed – en bevægelse fra et “lavere” bevidsthedsniveau til et “højere”.

– eller en bevægelse væk fra en begrænset bevidsthed og hen imod en mindre begrænset bevidsthed.

– eller man kunne også kalde det en bevægelse fra ego-bevidsthed til essens-bevidsthed / ‘sjæle’-bevidsthed (altså kraftigt udvidet bevidsthed).

Men der er mere i det end som så …

En bevidsthedsrevolution er også …

Her er nogle flere ting, som en bevidsthedsrevolution også er:

Et paradigmeskift, som påvirker alt, fra vores dagligdag og livsoplevelse over forskning og videnskab til den måde vi behandler hinanden, dyrene, planterne, økosystemerne og selve Jorden på.

Vi forlader det gamle fysisk-mekaniske-reduktionistiske paradigme og bevæger os over i et nyt, som p.t. ikke har noget navn, men som man eksempelvis kunne kalde det kvantefysiske, bevidsthedsbaserede helhedsparadigme.

Et fokus på sandhed, helhed og virkelighed både som mål og som midler (værktøjer).
Hvis det lyder lidt mærkeligt eller svært at forstå, så er der blot tale om, at vi bruger sandheden til at afsløre mere sandhed, at vi bruger helhed til at (gen)skabe mere helhed, og at en hjælper, f.eks. en Bevidsthedsguide, kan bruge sin virkelighedsforståelse til at hjælpe andre med at forny og forbedre deres virkelighedsforståelse.

Et skift til en ny måde at være på, en ny identitet, et nyt livssyn og en ny virkelighedsforståelse, som vil give os en ny og bedre livsoplevelse, et nyt og bedre liv i praksis – samt en mere hensigtsmæssig adfærd, både overfor os selv, andre og miljøet omkring os.

Mister vi os selv ved en bevidsthedsrevolution?

Nej, tværtimod!

Bevidsthedsrevolutionen er en udvidelse af vores virkeligheds-boble fra det ego-baserede til det transpersonlige, men UDEN at vi mister vores identitet – faktisk finder vi mere af den.

Skiftet FRA en identitet og et livssyn som er snævre og ego-prægede, og hen TIL en identitet og et livssyn som begge er bredere og transpersonlige gør, at vi bliver mere os selv end vi var før.

Det er meget logisk: Når vi antager en større identitet, så er der plads til mere af os i den.

Og det samme med vores livssyn / verdensbillede.

Realiteten er nemlig, at både vi selv og virkeligheden er meget større end de fleste af os går rundt og tror. (Når man har bevidsthedsforsnævring, så opleves både vi selv og virkeligheden meget mindre end tilfældet er).

Dette er ikke bare en teoretisk påstand, det er den faktiske OPLEVELSE vi får, når vi gør det: Når vi bliver større, bliver vi mere os selv – og mere virkelige. Ligesom den virkelighed, vi oplever igennem en større identitet bliver mere virkelig. Hvilket er yderst behageligt, og gør hele vores livsoplevelse bedre.

Og med det nye, større perspektiv på alting bliver vores adfærd – både overfor os selv, andre og vores omgivelser – meget mere hensigtsmæssig.

Vi har prøvet det før: Revolutioner er vigtige evolutionstrin

Vi mennesker har oplevet bevidsthedsrevolutioner før, men ikke ret mange, for det er en meget stor grundlæggende ting, som ændrer alt for os.

Engang var vi jægere og samlere; så revolutionerede vi os selv ved at blive agerbrugere – en ekstremt anderledes måde at tænke på – og en helt anderledes adfærd.

Derefter revolutionerede vi os selv med den videnskabelige revolution, oplysningstiden og den industrielle revolution.

Lige nu er vi i gang med en kommunikationsrevolution … samt den bevidsthedsrevolution vi taler om her. For tag ikke fejl – bevidsthedsrevolutionen ER i gang, heldigvis da, og nogle af os er gået et godt stykke ad vejen igennem den, så vi så småt kan begynde at vise andre vejen.

Hvad er formålene med en bevidsthedsrevolution?

Selv om en bevidsthedsrevolution er en kæmpe ting, så kan formålene med den beskrives kort og klart:

Formålene med en bevidsthedsrevolution er en bedre livsoplevelse og et bedre liv i praksis for den enkelte … samt en bedre verden for os alle – forstået som at menneskeheden begynder at opføre sig mere hensigtsmæssigt (bevidst) overfor hinanden, andre væsner/livsformer og miljøet/økosystemerne.

Det er nogle ganske attraktive og værdige formål, ikke sandt?

Hvad er midlet til at lave en bevidsthedsrevolution?

Mere bevidsthed. Både individuelt og kollektivt.

Det primære værktøj til at revolutionere vores bevidsthed er bevidstgørelse.

Og hvad, præcis, er så det?

Bevidstgørelse er det at bruge sin vilje plus sandheden og accept af ‘det-som-er’ til:

1) at befri og styrke sin vilje
2) at gøre det ubevidste bevidst og det ukendte kendt, samt
3) at løfte, helbrede og udvide sin bevidsthed.

(Med ordet ‘det-som-er’ menes virkeligheden – ikke i en relativ forstand, men i en mere absolut forstand. Vi skal ikke ind på præcis, hvad det betyder, kun kort konstatere, at det er den største, mest inkluderende og mest omfattende udgave af virkeligheden der findes – den rummer alle modsætninger og alt relativt).

Bevidstgørelse er noget man kan arbejde med selv, sammen med en ekspert (f.eks. en Bevidsthedsguide, eller i en gruppe. Det kunne også kaldes personlig udvikling – eller spirituel udvikling – og det har (som vi kan se i denne og flere andre artikler på etbevidstliv.dk) mange, mange positive effekter.

“What you don’t know has power over you; knowing it brings it under your control, and makes it subject to your choice. Ignorance makes real choice impossible.”
~ Abraham Maslow ~

Frit oversat til dansk: “Hvad vi ikke ved, har magt over os; at vide det bringer det under vores kontrol, og gør det underlagt vores valg. Uvidenhed gør et ægte valg umuligt.”

Er en bevidsthedsrevolution en voldelig ting?

Nej, absolut ikke. Det er snarere det modsatte.

Vi er typisk kommet til at forbinde ordet revolution med noget pludseligt, voldsomt og måske endda voldeligt, men …

En bevidsthedsrevolution er ganske fredelig, og aldeles volds-fri.

En bevidsthedsrevolution kan godt ske ret pludseligt, eksempelvis helt spontant og uventet, eller den kan udløses af eksempelvis en nærdødsoplevelse eller en stor indre rejse i bevidsthed …

Men måske mere vigtigt, så kan en bevidsthedsrevolution være noget vi vælger og tager et skridt ad gangen hen imod – et stykke arbejde vi udfører på os selv, og en gave vi giver os selv (og vores omgivelser samt verden).

Det vil sige: En bevidsthedsrevolution er en positiv og omfattende forandring i bevidstheden og kan finde sted pludseligt og kraftigt eller gradvist og roligt (som resultat af et bevidst valg).

OM vi rent faktisk vælger det eller ej – ja, det er jo op til os selv. Måske kan denne artikel vække lidt interesse i fænomenet.

Bevidsthedsrevolution er blot et valg om mere bevidsthed

Den amerikanske psykolog Abraham Maslow (1908-1970) er interessant, fordi han helt konkret studerede levende mennesker, der allerede havde lavet bevidsthedsrevolution – han kaldte dem “selv-aktualiserede” (eller: selvrealiserede) mennesker.

Maslows konklusion var, at selvrealiserede mennesker har en anden generel bevidsthedstilstand (Maslow kaldte det kognition). Denne bevidsthedstilstand er baseret på helheds- og enhedsbevidsthed kendetegnet ved bl.a. enkelthed, glæde, transcendens, integritet, leg, humor, sandhed og autonomi (En mere fuldstændig oversigt (på engelsk) over disse karakteristika kan ses her, og begreberne kommer oprindeligt fra (kapitel 20 og frem i) Maslows bog “The Farther Reaches of Human Nature“, der kan lånes på de danske biblioteker (f.eks. her).

Men han var også temmelig ‘hardcore’ akademiker, så hans tekster er ikke nødvendigvis super-nemme at læse. For dig og mig i praksis er det imidlertid særdeles vigtigt at forstå, hvor ganske enkelt bevidsthedsrevolution faktisk er:

Enten giver vi os selv mere bevidsthed, eller også gør vi ikke.

Hvis vi ikke giver os selv mere bevidsthed, så fortsætter alt som hidtil. Hvis vi giver os selv mere bevidsthed, så giver vi også os selv et bedre liv.

Det virker til, at der er en nogenlunde direkte sammenhæng: Jo mere bevidsthed vi giver os selv, desto bedre et liv giver vi os selv. Hvis vi decideret revolutionerer vores bevidsthed, så giver vi os selv et MEGET bedre liv, for …

En bevidsthedsrevolution påvirker alt i vores liv på en positiv måde; inklusive vores tanker, følelser, indsigt, tro, væren, valg, handlinger, vores liv i praksis (familieliv, arbejdsliv, samliv, sexliv osv.) og vores livsoplevelse.

Hvordan, præcis kan denne forbedring vise sig?

Fem vigtige ting i vores liv, som en bevidsthedsrevolution gør bedre

Ja, en omvæltning i vores bevidsthed kan kræve en indsats, og den kan også være forvirrende. Men der er mange fordele.

Specifikt vil vi (under og) efter en bevidsthedsrevolution opleve en grundlæggende forandring i – og klar forbedring af:

1) Vores forståelse af alting.
Vi giver os selv mere og dybere indsigt i os selv, andre og livet, og vi forstår sammenhænge, som før var et mysterie for os.

2) Vores værenstilstand.
Vi oplever mere helhed, mening, kærlighed, glæde/lykke, frihed og indre ro samt bedre helbred – både fysisk, psykisk, emotionelt, energetisk og spirituelt.

3) Vores valg og adfærd.
Vi vælger og handler mere hensigtsmæssigt, mere ud fra helhed, og det interessante resultat er det, man kunne kalde ‘universel hensigtsmæssighed’, som betyder, at vores valg og adfærd fører til de bedst mulige resultater for alle involverede i de valg.

4) Vores evner.
Der er formentlig ingen garanti, men det er meget almindeligt at opleve, at vores intuition bliver meget stærkere, at healing og forskellige former for clairvoyance bliver temmelig dagligdags, at det at ‘manifestere’, hvad end vi vælger, går næsten af sig selv, at indre rejser i bevidsthed og andre former for bevidsthedsudforskning bliver langt nemmere for os, samt at vi får en bedre udstråling, som andre finder behagelig eller måske ligefrem tiltrækkende.

5) Vores oplevelse af alting.
Vi oplever, at vi LEVER, og at alt er godt – og nemt. Plus: vi slipper for en masse trættende drama samt følelsesmæssige op- og nedture.

Igen: Alt sammen ud fra det simple princip, at en bevidsthedsrevolution handler om at give os selv mere bevidsthed.

Hvordan laver vi revolution i vores bevidsthed?

Det kan kaldes intens eller ligefrem ekstrem bevidstgørelse, og kan faktisk beskrives i kun en håndfuld trin:

1. Basis for bevidsthedsrevolutionen

Tjek om fundamentet er stærkt: bl.a. vilje, sundhed og behov
Vi starter med at tjekke hvordan det står til med vores vilje. Hvis den ikke er stærk, så gør vi en bevidst indsats for at styrke den. Dette er – sammen med en gennemgang af vores sundhedstilstand og vores opfattelse og håndtering af vores behov – det første trin: Vilje, helbred i balance og bevidsthed om behov er vores basis for det videre arbejde.

2. Starten af bevidsthedsrevolutionen

Afdæk og håndtér bevidsthedsbegrænsninger
Vi bevidstgør os om, hvilke bevidsthedsbegrænsninger vi har … og går i gang med at afvikle dem. Hvilket også vil afvikle / løse mange af vores udfordringer og problemer. Dette i sig selv er temmelig revolutionerende at opleve. Jo flere (og jo større) bevidsthedsbegrænsninger vi befrier os fra, desto mere bevidsthed giver vi os selv, desto bedre har vi det, og desto bedre kan vi lave vores liv.

3. Midten af bevidsthedsrevolutionen

Udvid dit selvbillede, verdensbillede og hele din virkelighedsopfattelse
Vi indser nogle grundlæggende ting om virkeligheden, os selv, andre og livet, altså om hvordan tingene faktisk hænger sammen. Sagt på en anden måde: Vi arbejder med vores selvbillede / identitet, vores livssyn / verdensbillede og vores virkelighedsopfattelse – og målet for det arbejde er simpelt: de tre ting skal udvides!

Vi skal give os selv en større identitet, et større verdensbillede og en større virkelighed. Også dette er absolut revolutionerende, det gør os langt mere bevidste, forbedrer vores liv virkelig meget, og man kunne kalde det midten af vores bevidsthedsrevolution.

4. Slutningen af bevidsthedsrevolutionen

Træf konkrete valg og skab praktiske forandringer
Med de indsigter vi har givet os selv (og de nye færdigheder som typisk kommer af at vi har udvidet vores bevidsthed) træffer vi nye valg og laver konkrete forbedringer i vores liv – vi skaber overensstemmelse mellem a) vores nye indsigter og valg, b) den måde vi lever vores praktiske, daglige liv på, og c) den måde vi oplever på. Denne praktiske side af sagen kan kaldes livsdesign (og bevidsthedsdesign og oplevelsesdesign), og den udgør slutningen af vores bevidsthedsrevolution.

5. Efter bevidsthedsrevolutionen

Evaluér processen og følg op
Femte og sidste trin går bare ud på at vi evaluerer processen, eventuelt gentager dele af den efter behov, samt at vi, efter ønske, fortsætter med at udvide vores bevidsthed på forskellige måder.

I praksis er tingene ikke altid så pænt ordnet som de fem trin ovenfor. De forskellige trin hænger sammen og overlapper, så de er ikke altid helt til at adskille, og vi er også tilbøjelige til at hoppe frem og tilbage blandt dem. Men overordnet set er processen klar nok.

“Psychiatrist Roger Walsh has written, “The state of the world reflects our state of mind; our collective crises mirror our collective consciousness.” If this is so, we are in a race between the awakening of a global consciousness and ecological and social calamity.”
~ Duane Elgin ~ (født 1943). Duane Elgin er en amerikansk fremtidsforsker/visionær, forsker i paradigmeskift, forfatter, underviser, konsulent og fortaler for empowerment (styrkelse) af verdens borgere.

Frit oversat til dansk: “Psykiater Roger Walsh har skrevet: “Verdens tilstand afspejler vores bevidsthed; vores kollektive kriser afspejler vores kollektive bevidsthed.” Hvis dette er tilfældet, så er vi i et kapløb mellem opvågnen af vores globale bevidsthed og så økologisk og social katastrofe.”

Konklusion: En bevidsthedsrevolution er vejen til et bedre liv

I korthed sagt er bevidsthedsrevolutionen en bevægelse …

væk fra …
et lille, snævert og upræcist livssyn og selvbillede som er ubehageligt og ret dysfunktionelt

hen til …
et selvbillede og et livssyn som er meget større, dybere, bredere, mere præcist, behageligere og virker langt bedre.

Man kan OGSÅ sige at bevidsthedsrevolutionen er et skift …

fra …
en lille, relativ, frygt-baseret og ego-præget virkelighed

til …
en større, ikke-så-relativ (mere absolut), frygt-fri og transpersonlig virkelighed.

Og helt KONKRET er en bevidsthedsrevolutionen en ændring …

væk fra …
– en dysfunktionel individuel oplevelse og adfærd (depression, angst, meningsløshed, misbrug, vold, grådighed m.v.)
OG
– en dysfunktionel kollektiv oplevelse og adfærd (krig, undertrykkelse, fattigdom, ødelæggelse af miljøet, m.v.)

hen til …
– en velfungerende, bevidst, helhedsorienteret individuel og kollektiv oplevelse og adfærd, som er baseret på dyb indsigt i os selv, livet og virkeligheden.

Det kollektive er baseret på det individuelle, og vi påvirker alle hinanden, så bevidsthedsrevolutionen starter hos den enkelte, altså dig og mig. Og det allerførste, lille skridt er bare en beslutning: Valget om at gøre sig mere bevidst.

“Remember that your perception of the world is a reflection of your state of consciousness.”
~ Eckhart Tolle] ~ (født 1948). Tysk-canadisk spirituel lærer og forfatter. Han regnes for en af verdens mest kendte, respekterede og indflydelsesrige nulevende spirituelle lærere.

Frit oversat til dansk: “Husk, at din opfattelse af verden er en afspejling af din bevidsthedstilstand.”

 

Hvad vil du læse nu?

Hvad er bevidsthed og hvorfor er det så vigtigt? Foto af babushkadukker på en række.
Gå til ‘modersiden’ for bevidsthed:
Hvad er bevidsthed, og hvorfor er det så vigtigt?

Andre sider relateret til dette emne

Bevidsthedsforsnævring er når vores bevidsthed er begrænset. Billede med ramme af pigtråd.

Vi lider af bevidsthedsforsnævring!
(Hvad det er, hvad det gør, og hvordan vi kommer ud over det)

Bevidsthedsprogrammering styrer os, men heldigvis styrer vi den. Foto af en solnedgang.

Bevidsthedsprogrammering styrer os!
(Via overbevisninger, normer og lignende). Heldigvis styrer vi den …

Gå til artikelbiblioteket: Artikler om personlig udvikling – Et online-bibliotek om bevidsthed og selvudvikling

Gå til forsiden

Scroll to Top